0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Pavel Marx
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۱:۰۰
Trojan Frantisek
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۰۲:۰۰
Petr Pesout
۳
۱
Radim Jaros
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Svec
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Levicky
۳
۱
Zbynek Zientek
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۷:۳۰
Tomas Janata
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۰۰:۰۰
Milan Kolar
۲
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۰:۳۰
Marek Blejchar
۲
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۲
Martin Huk
Finished
۰۳:۳۰
Radim Jaros
۱
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۰:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۰۰
Zdenek Vilimek
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۰۰:۰۰
Josef Grill
-
-
Tomas Janata
Finished
۰۰:۰۹
Jakub Levicky
۳
۰
Zdenek Vilimek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۰
۳
Petr Pesout
Finished
۰۱:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۲۴
Turek Tomas
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۱
Rotislav Hasmanda
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۱:۴۸
Michal Sklenar
-
-
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۵۴
Ondrej Pastorek
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Petr Pesout
۰
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۲:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Turek Tomas
-
-
Michal Sklenar
Finished
۰۲:۴۵
Jan Jablonovsky
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۴۸
Michal Sklenar
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Fisar
Finished
۰۳:۰۰
Martin Huk
-
-
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۱۸
Tomas Janata
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۳:۲۰
Tomas Andrle
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۴۶
Jiri Ruzicka
-
-
Michal Sklenar
Finished
۰۳:۴۷
Jan Jablonovsky
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Fisar
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۱۸
Rostyslav Kliucuk
-
-
Turek Tomas
Finished
۰۴:۲۳
Martin Huk
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Janata
۳
۱
Tomas Fisar
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۴:۴۴
Michal Sklenar
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۴:۴۷
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۱۱
Tomas Fisar
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۱۶
Tomas Fisar
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Janata
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۴۶
Martin Huk
-
-
Turek Tomas
Finished
۰۵:۵۱
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۶:۰۰
Michal Sklenar
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Fisar
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۳۰
Martin Huk
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Janata
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۷:۰۰
Jan Jablonovsky
-
-
Rotislav Hasmanda
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۰۷:۳۰
Jan Jablonovsky
-
-
Rotislav Hasmanda
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
  Russia Liga Pro
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Lyfenko
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Moshkov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۰۰
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Alexander Alexeev
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۰۰:۳۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Semenov
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Alexander Alexeev
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Semenov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Bespalov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Moshkov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۱۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۴:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۰۴:۴۵
  Europe TT Elite Series
Kacper Makowski
۲
۳
Maruszak Piotr
Finished
۰۱:۴۵
Sebastian Baran
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۰۰:۳۰
Sebastian Baran
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۱:۲۰
Artur Daniel
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۵۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۰
Marcin Marchlewski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۱:۴۰
Marcin Litwiniuk
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۰۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۳:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۰۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Pawel Grela
Finished
۰۴:۳۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۰۵
Murawski Daniel
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۲:۱۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۴:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Marcin Marchlewski
Finished
۰۴:۵۵
Maruszak Piotr
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۰۰:۰۵
Marcin Marchlewski
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۰:۳۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۰:۵۵
Maruszak Piotr
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۰۰:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۱:۱۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۲۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۳۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۵
Pawel Grela
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۵۰
Artur Daniel
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۲۵
Artur Daniel
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۵:۴۵
Pawel Grela
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۵۰
Marcin Marchlewski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۰۵
Sebastian Baran
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۱۵
Krzysztof Pawlowski
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۱۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۶:۳۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۵۵
Marcin Marchlewski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۷:۲۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۳۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۴۰
Filbrandt Tomasz
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Marcin Marchlewski
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Artur Daniel
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۵
  World TT-CUP
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۰
Darek Kleczko
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۰۰:۱۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Zapala Krzysztof
۰
۳
Prashant Jha
Finished
۰۰:۳۰
Jacek Lyzwinski
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۰:۴۵
Martin Kocvara
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Stepien Marcin
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۰۰
Partyka Ryszard
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۱۵
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Skura Eryk
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۰۱:۳۰
Krystof Prida
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Marek Kulisek
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۰۱:۵۵
Prashant Jha
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۲:۲۵
Krystof Prida
۲
۳
Filip Cernota
Finished
۰۲:۳۰
Skura Eryk
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۲:۳۰
Harpreet Singh
۳
۱
Dev Dassarma
Finished
۰۲:۴۰
Saj Alapat
۳
۱
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۲:۴۵
Michal Spalek
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۰۳:۰۰
Harpreet Singh
۲
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۱۰
Dev Dassarma
۳
۰
Saj Alapat
Finished
۰۳:۱۵
Harpreet Singh
۳
۱
Saj Alapat
Finished
۰۳:۴۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Dev Dassarma
Finished
۰۳:۴۵
Dev Dassarma
۳
۰
Saj Alapat
Finished
۰۴:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Harpreet Singh
Finished
۰۴:۳۵
Marek Pyzik
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید